Nástroj pro efektivnější boj s kriminalitou

Partner: Ministerstvo vnitra České republiky, Policie České republiky

Odvětví: bezpečnost

Národní centrum kompetence pro HPC se společně s odborníky z IT4Innovations národního superpočítačového centra aktivně zapojilo do řešení praktické části projektu Mapy budoucnosti II., jehož cílem bylo využít data o trestné činnosti a vytvořit a ověřit nové postupy a nástroje pro efektivnější boj s kriminalitou a pro cílenější, efektivnější a tím i levnější využití zdrojů (personálních, finančních i materiálních).

Společný tým odborníků se zabýval experimenty v oblasti predikce přesných poloh rizikových míst z pohledu výskytu závadového chování, a to hledáním korelací nad velkými strukturovanými datovými sadami popisujícími nejen časoprostorové aspekty výskytu trestné činnosti na území České republiky, ale dokonce i geografická či meteorologická specifika těchto míst.

Díky společnému úsilí a výpočetní infrastruktuře IT4Innovations byly úspěšně vyvinuty a otestovány modely určené pro predikci kriminality a sociálně patogenních jevů na území celé České republiky. Jako zásadní se ukázala především možnost paralelního spouštění paměťově i výpočetně náročných úloh s využitím dedikovaných grafických karet, což umožnilo řádově zkrátit čas jednotlivých experimentů ze dnů na hodiny.

Zmíněné inovační technologie využívající prvky umělé inteligence a přednosti strojového učení tak mohou být v budoucnu rozšířeny z několika pilotních oblastí do všech regionů naší země.


Právě díky vyvinutým modelům pro predikci bylo možné vystihnout specifika daných mikro-lokalit, a to za použití makroskopických dat, která jsou dostupná v celorepublikovém měřítku. S pomocí těchto modelů bude možné automatizovat a optimalizovat plánování hlídkové činnosti Policie ČR. Plánování výkonu služby policistů v terénu tak může být v budoucnu založeno na velmi podrobné a rychlé analýze dat probíhající na pozadí.


genmjr. Martin Vondrášek, policejní prezident

„Mám velkou radost, že se pracovníci Policie ČR aktivně zapojují do hledání inovací a řešení jednoho ze současných témat v rámci vnitřní bezpečnosti České republiky, kterým je efektivní využití dostupných zdrojů (lidských i materiálních). Rád bych alespoň touto formou poděkoval za praktické a přímo využitelné výsledky, které nám spolupráce s akademickou obcí a národním superpočítačovým centrem přináší.“