Systém pro inteligentní identifikaci zdrojů znečištění ovzduší

Partner: ENVItech Bohemia s.r.o.

Odvětví: životní prostředí

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. nabízí od svého vzniku v roce 1992 komplexní služby v oblasti monitoringu životního prostředí, zejména ovzduší. Základem práce společnosti je měření koncentrací znečišťujících látek ve formě polutantů v ovzduší, emisí u zdroje znečištění a ve vnitřním prostředí. Dodává ucelený sortiment prostředků pro monitorování kvality ovzduší, včetně systémů řízení, které doplňují jejich monitoring jako službu.

Cílem vzájemné spolupráce společnosti ENVItech s vysokoškolskými ústavy VŠB-TUO, CEET a IT4Innovations, které se na realizaci projektu podílelo v rámci Národního centra kompetence pro HPC, byla realizace “Inteligentního systému identifikace zdrojů znečištění ovzduší” (IIS) na principu online modelu krátkodobých hodnot koncentrací vybraných, zdravotně významných látek. V rámci této spolupráce byl pořízen komplexní systém pro sledování imisní zátěže a software pro hodnocení a interpretaci znečištění ovzduší s důrazem na efektivní využití pro strategické rozhodování ve státní správě, samosprávě a při řízení průmyslových zdrojů.

Základ IIS tvoří 30 senzorových jednotek, které jsou napojeny na 2 monitorovací stanice s analyzátory, založenými na principu referenčních metod. Měření pomocí senzorů umožní získat časový a prostorový obraz ve sledované lokalitě a určit tak vazbu na konkrétní proces nebo technologii. Jako hlavní uživatelské rozhraní pro veřejnost byl použit stávající systém Floreon+ vyvinutý společností IT4Innovations. Systém Floreon+ integruje data, modely a simulace z několika tematických oblastí, jako je doprava, hydrologie, mobilita obyvatelstva a nově také znečištění ovzduší. Byla vytvořena nová grafická podoba systému Floreon+ spolu s novým specializovaným grafickým rozhraním pro odborné uživatele; poskytuje přístup k datům, datovým statistikám, analýzám a vizualizaci šíření znečištění ovzduší.

Systém IIS slouží Moravskoslezskému kraji a Ministerstvu životního prostředí, které jej využily k ověření vhodnosti nových technologií pro měření znečišťujících látek, které dosud nebylo možné měřit online (PAU, VOC), a získaly tak nástroj pro rychlé, rozsáhlé a levné měření. Systém IIS využívá infrastrukturu pro příjem, zpracování a vizualizaci dat stávajícího vlastního systému Floreon+; to umožňuje jednoduchou integraci nových senzorů nebo nových typů dat a poskytuje komplexní a snadno použitelné grafické rozhraní a využití infrastruktury HPC.
Hlavními výhodami jsou snadno použitelné grafické rozhraní pro běžné uživatele integrující data z různých tematických oblastí, specializované grafické rozhraní pro odborné uživatele pro přístup k datům, statistikám, analýzám a vizualizacím a architektura systému Plug&Play umožňující jednoduchou integraci nových senzorů a automatické zpracování a vizualizaci dat.

 


Stanislav Mišák, ředitel vysokoškolského ústavu Centrum energetických a environmentálních technologií, VŠB-TUO

„Systém IIS vytvořený díky efektivní spolupráci IT4Innovations, CEET a ENVItech je součástí komplexní strategie tzv. dekarbonizace regionu Moravskoslezského kraje, to je nalezení nových metod a technologií pro novou energetiku bez závislosti na fosilních palivech s maximálním posílením energetické nezávislosti a surovinové soběstačnosti. Pro vyhodnocení efektivity dekarbonizace regionu a dopadu nízkouhlíkových technologií na životní prostředí a společnost je nezbytné posouzení stavu kvality ovzduší před a po jejich implementaci, proto bylo vytvoření inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší naprosto nezbytné a jeho užití pro detekci potenciálních rizik vzniku havárií s návazným mapováním znečišťujících látek je zcela klíčové.“