EuroCC Czechia – Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) musíte jako zástupce dotazované strany (dále jen „zástupce“) udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, které v tomto průzkumu poskytnete.

1.         Zásady ochrany osobních údajů – důležité informace

Zástupce musí do dotazníku uvést některé osobní údaje, které budou zpracovány v rámci projektu EuroCC 2 v rámci zajištění vyšší kvality výsledků spolupráce. Jedná se o následující osobní údaje zástupce: (akademický) titul, jméno, druhé jméno, příjmení, pracovní pozice, pozice v organizaci, pracovní e-mailová adresa. Přesné postupy a práva jsou následující:

1.1.      Kdo je zodpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

1.1.1.   Vaše osobní údaje zpracovává projekt EuroCC 2 – projekt Evropské unie Horizont 2020. Správce průzkumu můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese eurocc@it4i.cz

1.2.      Jaký druh osobních údajů zpracováváme?

1.2.1.   Jak je uvedeno výše, zpracovávané osobní údaje jsou následující: (akademický) titul, jméno, druhé jméno, příjmení, pracovní pozice, pozice v organizaci, pracovní e-mailová adresa.

1.3.      Za jakým účelem zpracováváme a uchováváme vaše data?

1.3.1.   Správci průzkumu projektu EuroCC 2 v tomto případě zpracovávají vaše osobní údaje pouze za účelem personalizované a efektivní komunikace s vámi.

1.3.2.   Projekt EuroCC 2 může dále zpracovávat vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností nebo aby byly splněny veškeré odůvodněné žádosti příslušných orgánů činných v trestním řízení nebo zástupců, soudních orgánů, vládních agentur nebo subjektů, včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů.  

1.4.      Proč je naše zpracování vašich osobních údajů oprávněné?

1.4.1.   Pro zpracování vašich osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 1.3.1 vás žádáme o souhlas. Udělením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů pro účely komunikace s vámi souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje můžeme pro tento účel zpracovávat způsobem a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.  

1.4.2.   Zpracování vašich osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 1.3.2 je nezbytné k tomu, aby projekt EuroCC 2 mohl plnit své zákonné povinnosti.

1.5.      Jaké jsou naše záruky kvality?

1.5.1.   Projekt EuroCC 2 se snaží zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelů uvedených v bodě týkajícím se účelu zpracování.

1.5.2.   Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely nebo do doby, než odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Projekt EuroCC 2 vaše osobní údaje anonymizuje, jakmile již nejsou pro účely uvedené v bodě týkajícím se účelu zpracování nezbytné, ledaže by existovala zákonná nebo regulační povinnost nebo soudní či správní příkaz, který projektu EuroCC 2 brání v jejich anonymizaci.    

1.5.3.   Projekt EuroCC 2 přijme vhodná technická a organizační opatření, aby byly vaše osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem nebo krádeží, jakož i před náhodnou ztrátou, neoprávněnou manipulací nebo zničením. Přístup k vašim osobním údajům bude pracovníkům projektu EuroCC 2 nebo jeho zpracovatelům, kteří jsou třetími stranami, udělen na základě tzv. „need-to-know“ principu a bude podléhat přísnému zachování mlčenlivosti. Mějte však na paměti, že bezpečnost a zabezpečení osobních údajů jsou pouze závazky v rámci nejlepšího úsilí, které nelze nikdy zaručit.

1.6.      Jaká máte práva?

1.6.1.   Máte právo požádat o přístup ke všem osobním údajům, které projekt EuroCC 2 v souvislosti s vámi zpracovává. Projekt EuroCC 2 si vyhrazuje právo účtovat správní poplatek za opakované následné žádosti o přístup, které jsou zjevně podány z důvodu obtěžování nebo poškozování projektu EuroCC 2. 

1.6.2.   Máte právo požádat o bezplatnou opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají.

1.6.3.   Máte právo odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů podle bodu 1.4.1.

1.6.4.   Máte právo požádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely nebo pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Musíte však mít na paměti, že žádost o výmaz bude projektem EuroCC 2 posuzována s ohledem na zákonné nebo regulační povinnosti nebo správní či soudní příkazy, které mohou být s takovým výmazem v rozporu.

1.6.5.   Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, prokážete-li, že existují závažné a oprávněné důvody související s jeho konkrétními okolnostmi, které takovou námitku opravňují. Pokud je však zamýšlené zpracování kvalifikováno jako přímý marketing, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování bezplatně a bez odůvodnění.

1.6.6.   Máte právo získat od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu všechny osobní údaje, které jste nám poskytli.

1.6.7.   Pokud chcete podat žádost o uplatnění jednoho nebo více výše uvedených práv, můžete zaslat e-mail na adresu eurocc@it4i.cz, a to ve všech záležitostech týkajících se práv subjektu údajů. E-mail s žádostí o uplatnění práva se nepovažuje za souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je nezbytné pro vyřízení vaší žádosti. V takové žádosti by mělo být jasně uvedeno a specifikováno, které právo si přejete uplatnit, a důvody, pokud jsou vyžadovány. Měla by být rovněž datována a podepsána a měla by k ní být přiložena digitálně naskenovaná kopie vašeho platného průkazu totožnosti prokazujícího vaši totožnost.  

1.6.8.   Pracovníci projektu EuroCC 2 vás budou neprodleně informovat o tom, že takovou žádost obdrželi. Pokud se žádost ukáže jako oprávněná, příslušní pracovníci projektu EuroCC 2 vás o tom budou informovat co nejdříve, nejpozději však do třiceti (30) dnů od obdržení žádosti. 

1.6.9.   Chcete-li podat nějakou stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů projektem EuroCC 2, můžete se na projekt EuroCC 2 kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailové adresy eurocc@it4i.cz. Nebudete-li s odpovědí projektu EuroCC 2 stále spokojeni, můžete podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů podle právních předpisů státu zpracovatele vašich osobních údajů.

BUĎTE V OBRAZE

Sledujte Národní cendrum kompetence pro HPC na sociálních sítích.