News_FF4EUROHPC

Druhá otevřená výzva projektu FF4EuroHPC

Využijte otevřené výzvy projektu FF4EuroHPC zaměřené na špičkové aplikační projekty, která cílí na malé a střední podniky. Podpořeny budou návrhy projektů, které se zaměřují na řešení obchodních výzev, jimž čelí evropské malé a střední podniky působící v nejrůznějších aplikačních oblastech. Upřednostněny budou oblasti strojírenství a zpracovatelský průmysl a odvětví, jež vykazují rychlý hospodářský růst nebo mají konkrétní hospodářský dopad pro Evropu.

Druhá výzva projektu FF4EUROHPC

Tato výzva zaměřená na špičkové aplikační projekty cílí na inovativní a agilní malé a střední podniky (SMEs) za účelem předložení pracovních plánů vedoucích k dosažení inovačních cílů vyplývajících z využívání pokročilých služeb HPC. Podpořeny budou návrhy projektů, které se zabývají řešením obchodních výzev, jimž čelí evropské SMEs působící v nejrůznějších aplikačních oblastech. Upřednostněny však budou zejména oblasti jako strojírenství a zpracovatelský průmysl a také odvětví, jež vykazují rychlý hospodářský růst nebo mají konkrétní hospodářský dopad pro Evropu. Nejvyšší prioritu mají návrhy, které přímo řeší obchodní výzvy malých a středních podniků působících v oblasti zpracovatelského průmyslu.

Přednost budou mít konsorcia zaměřená na SMEs, které teprve začínají využívat pokročilé služby HPC; zejména předchozí zapojení do projektů Fortissimo nebo Fortissimo 2 by vyžadovalo jasné zdůvodnění inovačních aspektů navrhovaného projektu, a totéž platí i pro aktivity již financované v rámci jiných programů.

Důležité informace k výzvě

Uzávěrka přihlášek: 29. 9. 2021 v 17:00 hodin

Délka trvání otevřené výzvy: maximálně 15 měsíců s předpokládaným datem zahájení 1. 3. 2022

Celkový rozpočet druhé výzvy: předběžný celkový rozpočet činí 5 milionů EUR

Maximální rozpočet na jeden projekt: 200 000 EUR (zahrnující všechny účastníky)

Podmínky financování pro účastníky výzvy (kterými budou třetí strany dle pravidel financování programu Horizont 2020): Maximální výše finančních prostředků, které mohou být přiděleny jakékoli třetí straně napříč projekty, kterých se tato účastní (včetně projektů vybraných v rámci výzvy 1), je 150 000 EUR. Návrhy předložené v rámci druhé výzvy projektu FF4EuroHPC, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky financování, budou bez dalšího hodnocení zamítnuty.

Ačkoliv je účast některých příjemců podpory v rámci výzvy projektu FF4EuroHPC oprávněná, jejich náklady vynaložené na danou akci v rámci výzvy nesmí být zahrnuty do požadované finanční podpory.


Předpoklady úspěšných návrhů projektů

Co by měly návrhy projektů splňovat, aby byly přijaty:

  • Zapojení všech stran nezbytných pro účinné a efektivní provedení projektu a prokázání vlivu na řešení obchodních výzev SMEs prostřednictvím využití systémů HPC nebo pokročilých služeb HPC. Nezbytnou součástí je odpovídající technické řízení projektu.
  • Definování jak potřebných výpočetních zdrojů HPC tak i rozpočtu na ně, případně využití výpočetních zdrojů poskytovaných přímo společným podnikem EuroHPC, iniciativou PRACE nebo prostřednictvím národních výzev. Národní centra kompetence pro HPC by mohla poskytnout pomoc nejen s výběrem vhodných zdrojů ale i se samotným procesem podávání návrhů. (FF4EuroHPC nebude moci poskytovat výpočetní zdroje).
  • Vznesení veškerých otázek týkajících se ochrany údajů, které by mohly ovlivnit navrhovaný pracovní plán a definování mechanismu ochrany údajů/informací, které jsou upraveny v rámci evropského práva, a zajištění jejich dodržování při provádění dané akce v rámci výzvy.
  • Dosažení publikovatelného výsledku – nejlépe v multimediální podobě – založené na úspěšném řešení reálných problémů SMEs, jež jasně identifikují výsledné obchodní přínosy.
  • Případná harmonizace s regionálními prioritami, kterými jsou například oblasti průmyslové specializace.
  • Návaznost na účastníky, jež byli zahrnuti do minulých projektů Fortissimo a Fortissimo 2, a ty, co byli vybráni v 1. výzvě projektu FF4EuroHPC.
Celé znění výzvy i příručka pro žadatele k aktuální otevřené výzvě je ke stažení ve formátu pdf zde.
PODÁVÁNÍ NÁVRHU

Přístup k nástroji pro předkládání návrhů a podrobné pokyny k předkládání návrhů spolu s informacemi o používaných hodnotících kritériích, nejčastěji kladenými dotazy a kontrolním seznamem pro hodnocení jsou uvedeny na následující webové stránce.

Níže naleznete odkaz na videa a prezentace, které vám poskytnou všechny informace, jež potřebujete pro svou účast ve druhé otevřené výzvě:

www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call

Shopping Basket